Følgere

lørdag 10. juni 2017

Hvilke navn gir vi til Guds gjerninger?I historien om livet i Edens hage fortelles det hvordan Gud førte dyrene, som han hadde skapt, til Adam   for å se hva han ville kalle dem. Og det Adam kalte hver levende skapning, det ble navnet den fikk. 1 Mos 2:19. Det står ikke mer om denne navngiving, men vi kan anta at Adam gav betegnende navn, som ellers også bruktes mye i bibeltiden.  Navngiving til kvinnen beskrives mer detaljert, og viser oss, hvordan navnet som Adam gav, oppklarer Guds gjerning. Mens Adam sov, formet Gud en kvinne av hans ribbein, og førte henne til Adam. Da sa han: "Dette er endelig bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, siden hun ble tatt av mannen."  Kvinne betyr: Av mann. 1 Mos 2:23. Teksten i 2:18-24 fordyper hva betegnelsen "av mann" betyr.


    Fun Bible Stuff com


Vi leste at Gud hadde interesse av og fulgte med, hva Adam kalte hans skapninger, hans gjerninger. Det må ha vært fryd for Gud å merke at Adam brukte treffende og levende språk, som gav uttrykk for Guds tanke med sitt skaperverk. Men Gud må ha hatt også noe annet i sinnet. Han førte dyrene til Adam etter at han hadde sagt at Adam trenger en hjelper som svarer til ham. Kanskje ville han få vink av Adam for å skape kvinnen ved å lytte til hans sinnsbevegelser ved navngiving til dyrene? 

Guds barn, den nye skapelsen skal også gi navn til Guds gjerninger. "Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem." Ef 2:10. Gud "fører" sine gjerninger til oss, og vi skal "vandre" i dem, gi navn til dem, konkretisere dem! Guds virksomhet er ånd og liv, og vår oppgave er å formidle hans natur i våre omgivelser. Det er vi som skal uttrykke, ikle oss den synlige drakten til Guds kjærlighet og vesen: 

"Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre. Men framfor alt dette: Dere må ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd." Kol 3:13.

   Som Gud fulgte med Adam, så følger han med oss, og er interessert i hvordan vi uttrykker ham, hvordan hans arbeid får form i oss. Men han er minst like mye interessert i vårt forhold til ham, til Jesus Kristus, vår gjenkjærlighet til ham, vekselvirkninger av å vandre i hans gjerninger. Hvilken gjenklang skapes det i våre hjerter? Han vil skape oss til hans like så at Kristus får en brud som svarer til ham. Gud ville se hva Adam ville kalle hans skapninger, og i denne oppgaven hadde Adam en stor frihet.  Også i Åndens gjerning ved oss er det frihet. Må vårt liv og tro gi et treffende beskrivelse om Den Høyeste, Ene, Sanne Gud, gi ærefrykt til "Jeg er den jeg er".

 Jesu vitnesbyrd var: "Jeg har herliggjort deg på jorden; jeg har fullført det verk du har gitt meg å gjøre." Joh 17:4. Jesus er "avglansen av Guds herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen". Hebr 1:3. En kristens kall er, ved den Hellige Ånd, å formidle denne lovprisning ved å  bli forvandlet til det samme bilde  fra herlighet til herlighet. 1 Kor 3:18.

Friheten i Adams oppgave, å gi navn til dyrene, og Guds interesse for den, inspirerer meg! "Om bare menneskene ville takke Herren for hans miskunnhet og for hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn! La dem ofre takkeoffer og forkynne hans gjerninger med jubel!" Sal 107:21-22.