Følgere

lørdag 11. november 2023

Vevd sammen


Peter ble bedrøvet fordi Jesus den tredje gangen sa til ham: "Har du meg kjær?" Og Peter sier til Jesus: "Herre, Du vet alt, Du vet at jeg har Deg kjær." Jesus sier til ham: "Fø sauene mine!" Samtalen mellom Jesus og Peter står i Joh 21:15-18.

I denne replikken husker Peter øyeblikkene når han fornektet Jesus, akkurat før korsfestelsen. Jesu ord påminner ømt om det som hadde skjedd, men samtidig gir Han også et enestående bevis om sin tillit og oppmuntring gjeldende Peters kommende oppgave. Peter trengte en rustning for å ta av lammene og sauene, Jesu kommende disipler. Kjærlighet til Jesus var denne rustningen. For å kunne elske Jesu brødre og søstre, måtte Peter bli i kjærlighet til Jesus. En betingelse: Elsk Gud og elsk din neste. Disse to er ett bud, og de omfatter hele Guds  vilje.

Jesu trefoldige spørsmål var meget viktig, sentral og er alltid aktuell. Mange år senere talte Jesus om samme sak til hyrden for menigheten i Efesos: I begynnelsen hadde han vært avhengig av kjærlighet til Jesus, men med tiden hadde arbeidet blitt viktigere enn Oppdragsgiveren. Åp 2:1-7.

Det er sikkert at Jesus vil stille  samme spørsmål til deg og til meg. Snakker vi med Jesus  om denne grunnleggende nærhet  i vårt liv? Jesus befaler oss å elske hverandre. Han poengterer at grunnlaget på budet ikke er forholdet som er mellom en herre og en tjener, men fortrolig vennskap. Joh 15:12-15. Stanser vi ofte for å hegne om  kjærlighetens nære forhold til Jesus? Ikke bare av og til, men kontinuerlig.

Bilde: Pexels fra Pixabay

"Elsker du meg? - Vokt sauene mine!  -  Har du meg kjær? - Fø sauene mine!" Også vårt liv og tjeneste, som Peters, bør hente sin livskraft fra Jesu kjærlighet til oss og vår gjenkjærlighet til Ham. Innsiden av Salomos bærestol var føyd sammen med kjærlighet av Jerusalems døtre. Høys 3:10. Sannsynlig var det et vevd håndarbeid. Veving kan være et bilde av kjærlighetens vekselvirkning og sammenføyning i tjenesten i Guds menighet. Alt vi gjør, bør vi gjøre av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. Kol 3:23. "Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse mine brødre, det gjorde dere mot meg." Så sier Kongen, Jesus Kristus. Matt 25:40.

Peter måtte  gi sin vilje til Jesus for å følge Ham, men med det kom også kraften i hans liv. Jeg beskrev ovenfor kjærlighetens  vekselvirkning i arbeidet. Her tilhører også korset  og delaktighet i Jesu lidelser, forening med Ham i likhet med Hans død, og da også i Hans oppstandelse. Fungerer dette i vårt liv? Om vi er "vevd sammen" i Hans svakhet, i Hans død, er vi det også i Hans kraft, i Hans oppstandelse. Joh 21:18-19 og Rom 6:5.

Må kjærlighet til Jesus bli vevd inn i vår livsvev!